Facebook Apps Contents HTTPS

facebook menu apps ใดๆ จะต้อง แนบด้วย https เท่านั้น ถึงจะไปพ่วงกับเขาได้ เพราะเว็บเขา เข้ารหัส ด้วย https เหมื่อน ธนาคาร หรืออีกวิธี คือ ใช้ไฟร์ ที่เป็นตัว player .swf ที่ ใช้เล่น radio   แต่ต้องมี การเชื่อมผ่าน rtmp หรือ เป็นลิ้ง ที่เปิดกับ winamp หรือ jetaudio หรือโปรแกรมอื่น ที่เปิดวิทยุออนไลน์ได้