ทำไม เฟสบุ๊คไม่ยอมให้ โฆษณา ?

ปรัชญาการโฆษณา
ที่ Facebook เราเชื่อว่าโฆษณาควรสนับสนุนและสอดคล้องกับประสบการณ์ในการใช้งานโดยรวมของผู้ใช้ โฆษณาที่ดีที่สุดคือโฆษณาที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามลักษณะที่พวกเขาและเพื่อนๆ สร้างปฏิสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ ศิลปิน และธุรกิจต่างๆ ที่พวกเขาสนใจ ข้อแนะนำเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ใช้เป็นข้อแนะนำทางกฎหมาย และการปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้โฆษณาต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาของตนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด
ตัวอย่างและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเราสามารถดูได้ในศูนย์ช่วยเหลือ

I.    ทั่วไป
A.    ข้อแนะนำในการโฆษณาของเราประกอบด้วยเกณฑ์เกี่ยวกับเนื้อหาการโฆษณา มาตรฐานชุมชน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บังคับใช้
B.    ข้อแนะนำในการโฆษณา รวมทั้งนโยบายการใช้ข้อมูลและข้อตกลงเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบมีผลบังคับใช้กับโฆษณาและเนื้อหาเชิงพาณิชย์ทั้งหมด (“โฆษณา”) ที่ดำเนินการโดยหรือปรากฏบน Facebook (รวมทั้งโฆษณาที่ซื้อภายใต้ข้อตกลงมาตรฐานและเงื่อนไข AAAA/IAB)
C.    โฆษณาที่ปรากฏภายในแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Facebook ต้องเป็นไปตามนโยบายแพลตฟอร์ม Facebook เพิ่มเติมทั้งหมด
D.    โฆษณาที่ถูกสร้างขึ้นจากโพสต์ในหน้าและโฆษณาที่ส่งเสริมการชิงโชค การประกวด การแข่งขัน หรือข้อเสนอ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหน้าด้วยเช่นกัน
E.    โฆษณาต้องไม่ประกอบด้วยเนื้อหาหรือการอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จ ชักนำไปในทางที่ผิด ฉ้อโกง หรือหลอกลวง
F.    คุณไม่สามารถจัดการผู้โฆษณาหรือลูกค้ามากกว่าหนึ่งรายผ่านบัญชีโฆษณาบัญชีเดียวได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้โฆษณาหรือลูกค้าที่เชื่อมโยงกับบัญชีโฆษณาที่สร้างไว้
G.    หากคุณใช้ผู้เข้าชมที่กำหนด คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขผู้เข้าชมที่กำหนด
II.    ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
A.    ห้ามมิให้หน่วยงานที่ไม่ได้ดำเนินการในนามของผู้โฆษณาใน Facebook รับหรือใช้ข้อมูลที่รวบรวม ได้มา หรือได้รับจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาใน Facebook รวมทั้งการเผยแพร่โฆษณาใน Facebook และการโต้ตอบของผู้ใช้ Facebook กับโฆษณาที่ Facebook ดำเนินการ (เช่น ข้อมูลที่ได้มาจากเกณฑ์การกำหนดเป้าหมาย) (“ข้อมูลการโฆษณาใน Facebook”)
B.    คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลการโฆษณาใน Facebook เพื่อจุดประสงค์ใดๆ (ซึ่งได้แก่ การกำหนดเป้าหมายใหม่ การผสานข้อมูลระหว่างแคมเปญของผู้โฆษณาหลายราย หรือการอนุญาตให้ใช้แท็ก หรือเปลี่ยนเส้นทางโดยใช้แท็ก) ยกเว้นจะเป็นการใช้แบบรวมและไม่มีการระบุชื่อเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแคมเปญการโฆษณาใน Facebook ของคุณ คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลการโฆษณาใน Facebook ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายโฆษณาใน Facebook เพื่อสร้างหรือแต่งเติมข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับหมายเลขระบุอุปกรณ์มือถือ หรือหมายเลขระบุเฉพาะอื่นๆ ที่ระบุถึงผู้ใช้ เบราว์เซอร์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
C.   คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้จัดเตรียมให้คุณโดยตรงได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำการแจ้งให้ผู้ใช้ดังกล่าวทราบโดยชัดเจน และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ดังกล่าว และคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมทั้งหมดที่บังคับใช้
D.    คุณไม่สามารถถ่ายโอนหรือขายข้อมูลใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้กับ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับเครือข่ายโฆษณา การแลกเปลี่ยนโฆษณา นายหน้าข้อมูล หรือบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้ดำเนินการในนามของผู้โฆษณาและแคมเปญการโฆษณาใน Facebook ของผู้โฆษณา คำว่า “ทางอ้อม” หมายความว่าคุณไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามซึ่งจะถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครือข่ายโฆษณาต่อ เป็นต้น
III.    การสร้างและการกำหนดทิศทางโฆษณา
องค์ประกอบทั้งหมดของโฆษณา ซึ่งได้แก่ ข้อความ ภาพ หรือสื่ออื่นๆ ต้องเกี่ยวข้องและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะนำเสนอและกลุ่มเป้าหมายที่จะดูโฆษณาดังกล่าว โฆษณาต้องไม่มีเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวแบบแฟลชที่เล่นโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้โต้ตอบ หรือขยายภายใน Facebook หลังจากที่ผู้ใช้คลิกโฆษณานั้น โฆษณาต้องไม่แสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการชี้นำทางเพศ โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่แสวงหาผลประโยชน์จากวาระทางการเมือง หรือประเด็น “ร้อน” เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ข้อความโฆษณาต้องมีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง และการใช้สัญลักษณ์ ตัวเลข หรือตัวอักษรทั้งหมดต้องเป็นไปตามความหมายที่แท้จริงของสัญลักษณ์นั้นๆ
A.    ความถูกต้อง
โฆษณาต้องแสดงถึงบริษัท ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์ที่กำลังโฆษณาอยู่อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์และบริการที่โปรโมทในโฆษณาต้องได้รับการเผยแพร่อย่างชัดเจนในหน้าเริ่มต้น และไซต์ปลายทางต้องไม่นำเสนอหรือเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องห้าม นอกจากนี้ โฆษณาต้องไม่ชี้นำถึงความเกี่ยวข้องอันเป็นเท็จกับข้อเสนอทั่วไป
B.    การกำหนดลักษณะผู้ใช้
โฆษณาต้องไม่แสดงออกหรือสื่อเป็นนัยถึงลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ในเนื้อหาโฆษณา หรือโดยการกำหนดเป้าหมายลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
i.    เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด
ii.    ศาสนาหรือความเชื่อทางปรัชญา
iii.    อายุ
iv.    รสนิยมทางเพศหรือชีวิตทางเพศ
v.    อัตลักษณ์ทางเพศ
vi.    ความทุพพลภาพ หรือภาวะเจ็บป่วย (รวมถึงสุขภาพทางกายหรือจิตใจ)
vii.    สถานะหรือข้อมูลด้านการเงิน
viii.    ความเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงาน
ix.    ประวัติอาชญากรรม และ
x.    ชื่อ
C.    ไซต์ปลายทาง
โฆษณาต้องนำไปสู่หน้าเริ่มต้นที่ใช้งานได้โดยไม่รบกวนความสามารถของผู้ใช้ในการนำทางออกไปจากหน้านั้น
D.    ภาพ
ภาพในโฆษณาหรือเรื่องราวที่ได้รับการสนับสนุนในฟีดข่าวต้องมีขนาดไม่เกิน 20% ของข้อความ
E.    การกำหนดเป้าหมาย
โฆษณาต้องใช้การกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมเสมอ และต้องไม่ใช้เกณฑ์การกำหนดเป้าหมายเพื่อยั่วยุผู้ใช้ โฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีกฎระเบียบควบคุม (เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนัน) ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบของอุตสาหกรรมทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบริการจัดหาคู่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาคุมกำเนิด และบริการสมัครสมาชิกต่างๆ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ในศูนย์ช่วยเหลือภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
IV.    เนื้อหาโฆษณา
ผู้โฆษณาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาของตนเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อแนะนำทั้งหมดที่บังคับใช้ การอ้างสิทธิ์ทั้งหมดในโฆษณาต้องพิสูจน์ได้อย่างเพียงพอ โฆษณาต้องไม่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้ โฆษณาและข้อเสนอใดๆ ที่โปรโมทภายในโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จ หลอกลวง หรือชักนำไปในทางที่ผิด หรือมีสแปม โฆษณาต้องไม่ประกอบด้วยหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผิดกฎหมาย โฆษณาต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม โฆษณาวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นโดยอัตโนมัติ ข้อแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับ
A.    ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่
โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมการขายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงของเล่น วิดีโอ สิ่งพิมพ์ รายการแสดงสด หรือผลิตภัณฑ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ อนุญาตให้โฆษณาการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม
B.    เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
i.    ห้ามมิให้เผยแพร่โฆษณาที่ส่งเสริมหรืออ้างอิงถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน บรูไน บังกลาเทศ อียิปต์ แกมเบีย คูเวต ลิเบีย นอร์เวย์ ปากีสถาน รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน และเขตอำนาจศาลอื่นใดก็ตามที่กฎหมายห้ามมิให้มีการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าว
ii.    ในกรณีที่ได้รับอนุญาต โฆษณาที่ส่งเสริมหรืออ้างอิงถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้อง (i) เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น กฎระเบียบของอุตสาหกรรมที่กำหนดหรือแนะนำ ข้อแนะนำ ใบอนุญาต และการอนุมัติทั้งหมดที่บังคับใช้ และ (ii) ใช้เกณฑ์การกำหนดเป้าหมายตามอายุและประเทศที่สอดคล้องกับข้อแนะนำในการกำหนดเป้าหมายของ Facebook และกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุอายุหรือประเทศของผู้ใช้ได้ ห้ามมิให้มีการแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ดังกล่าว
iii.    โปรดดูที่ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
C.    การหาคู่
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่โฆษณาบริการหาเพื่อนสำหรับผู้ใหญ่หรือไซต์หาคู่ที่เน้นเรื่องเพศ โฆษณาบริการหาคู่ออนไลน์อื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตจาก Facebook ล่วงหน้าเท่านั้น โดยบริการเหล่านี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการหาคู่ และต้องมีชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมอยู่ในข้อความหรือภาพโฆษณาด้วย
D.    ยาและยาสูบ
โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมหรือเอื้อให้มีการขายหรือบริโภคยาที่ผิดกฎหมายหรือที่ใช้เพื่อความผ่อนคลาย ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรืออุปกรณ์การใช้ยาหรือยาสูบ
E.    การพนันและสลากกินแบ่ง
i.    โฆษณาที่ส่งเสริมหรือเอื้อให้มีการพนันออนไลน์ เกมฝึกทักษะ หรือสลากกินแบ่ง รวมไปถึงคาสิโนออนไลน์ หนังสือกีฬา บิงโก หรือโป๊กเกอร์จะได้รับอนุญาตเฉพาะในบางประเทศเท่านั้นโดยจะต้องได้รับอนุญาตจาก Facebook ล่วงหน้า
ii.    สลากกินแบ่งที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐสามารถโฆษณาบน Facebook ได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการกำหนดเป้าหมายโฆษณาเหล่านั้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่จะมีการนำเสนอโฆษณาดังกล่าว และสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ในเขตอำนาจศาลที่มีการออกสลากกินแบ่งได้เท่านั้น
iii.    โดยทั่วไปแล้ว โฆษณาที่ส่งเสริมแหล่งการพนันแบบออฟไลน์ เช่น คาสิโนแบบออฟไลน์ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้จะได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าโฆษณาต้องมีการกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสม
iv.    โปรดดูที่ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพนัน
F.    ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม
i.    โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมการขายยาที่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ ห้ามมิให้มีการโฆษณาร้านขายยาออนไลน์ เว้นแต่จะมีการอนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาที่ผ่านการรับรองโดยได้รับอนุญาตจาก Facebook ล่วงหน้า
ii.   โดยทั่วไปแล้ว โฆษณาที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรจะได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีสารอนาโบลิคสเตียรอยด์ ไคโตซาน คอมเฟรย์ ฮอร์โมนดีไฮโดรอีพิแอนโดรสเตอร์โลน อีเฟรดา ฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต เมลาโทนิน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ Facebook พิจารณาว่าไม่ปลอดภัยหรือน่าสงสัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Facebook แต่เพียงผู้เดียว
G.    ซอฟต์แวร์
โฆษณาต้องไม่มีหรือเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่มีการดาวน์โหลดสปายแวร์/มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการใช้งานที่ไม่คาดคิด หลอกลวง หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะดังนี้
i.    “แอบ” เข้าระบบของผู้ใช้
ii.    ดำเนินกิจกรรมที่ปิดบังไม่ให้ผู้ใช้ทราบ
iii.    สามารถเปลี่ยน ทำอันตราย ปิดการใช้งาน หรือแทนที่ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง
iv.    เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่มีส่วนประกอบของซอฟต์แวร์อื่นซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ตาม
v.    ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Facebook ล่วงหน้า
vi.    แสดงกล่องโต้ตอบการดาวน์โหลดโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการ หรือ
vii.    อาจฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใด
H.    บริการสมัครสมาชิก
โฆษณาบริการสมัครสมาชิก หรือโฆษณาที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งมีตัวเลือกในเชิงลบ การต่ออายุโดยอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บเงินจากการแปลงการใช้งานแบบฟรีเป็นแบบชำระเงิน หรือการตลาดบนมือถือต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้
i.    ข้อความโฆษณาต้องเปิดเผยส่วนประกอบในการเรียกเก็บเงินที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำ (เช่น “ต้องสมัครสมาชิก”) โดยชัดเจนและโจ่งแจ้ง
ii.    หน้าเริ่มต้นจะต้องมีลักษณะดังนี้
a.    มีการแสดงราคาและรอบการเรียกเก็บเงินในที่ใดก็ตามที่ผู้ใช้ได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน
b.    มีกล่องกาเครื่องหมายการเข้าร่วมที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ และ
c.    มีข้อความที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธียกเลิกบริการหรือการเป็นสมาชิก
iii.    แต่ละข้อที่กล่าวมาต้องแสดงอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดในหน้าเริ่มต้นของคุณ ตามดุลยพินิจของ Facebook แต่เพียงผู้เดียว และควรค้นหา อ่าน และเข้าใจได้ง่าย
I.    รูปแบบธุรกิจที่ไม่ยอมรับ
โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมรูปแบบหรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ Facebook พิจารณาว่าไม่สามารถยอมรับได้หรือขัดต่อปรัชญาการโฆษณาโดยรวมของ Facebook หรือต่อกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบแผนการตลาดหลายระดับ หรือการโฆษณาเพื่อการหลอกลวง ตามดุลยพินิจของ Facebook แต่เพียงผู้เดียว
J.    อาวุธและวัตถุระเบิด
โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมการขายหรือการใช้อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุระเบิด
V.    มาตรฐานชุมชนเกี่ยวกับโฆษณา
โฆษณาหรือหมวดหมู่โฆษณาที่ได้รับคำติชมเชิงลบจากผู้ใช้เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือได้รับการพิจารณาว่าละเมิดต่อมาตรฐานชุมชนของเราจะไม่ได้รับอนุญาตและอาจถูกลบออก ในทุกกรณี Facebook ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ Facebook แต่เพียงผู้เดียวในการระบุว่าเนื้อหาบางอย่างนั้นเป็นการละเมิดต่อมาตรฐานชุมชนของเราหรือไม่
A.    การปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิด เอื้ออำนวย หรือส่งเสริมการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
B.    การก่อกวน
โฆษณาต้องไม่เป็นการดูหมิ่น โจมตี ก่อกวน กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ทำให้เสียเกียรติ หรือแอบอ้างผู้อื่น
C.    คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง
โฆษณาต้องไม่มี “คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง” ไม่ว่าจะมุ่งไปที่บุคคลหรือกลุ่ม โดยอิงจากการเป็นสมาชิกภายในหมวดหมู่บางอย่าง หมวดหมู่เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ เพศ หลักความเชื่อ ชาติกำเนิด การเข้าร่วมทางศาสนา สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือภาษา
D.    ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
โฆษณาซึ่งมุ่งเป้าที่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือไม่ปลอดภัย หรือที่เป็นการหาประโยชน์ ก่อความเข้าใจผิด หรือพยายามใช้แรงกดดันอย่างไม่เหมาะสมต่อกลุ่มอายุที่เป็นเป้าหมาย
E.    เพศ/ภาพเปลือย
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ รวมไปถึงภาพโป๊เปลือย ภาพบุคคลในท่าทางที่โจ่งแจ้งหรือชี้นำ หรือกิจกรรมที่เป็นการชี้นำมากเกินไปหรือยั่วยุทางเพศ
F.    สิ่งที่ทำให้เกิดความตกใจ
โฆษณาต้องไม่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจ เร้าอารมณ์ ดูหมิ่น หรือเสนอภาพความรุนแรงเกินควร
VI.    การอ้างอิงถึง Facebook
โฆษณาต้องไม่บ่งบอกอย่างเป็นนัยถึงการรับรองหรือการเป็นพันธมิตรกับ Facebook ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม โฆษณาที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่มีแบรนด์ Facebook (ได้แก่ หน้า กลุ่ม กิจกรรม หรือไซต์ Connect) สามารถอ้างอิงถึง “Facebook” ได้อย่างจำกัดในข้อความโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงปลายทางของโฆษณาอย่างชัดเจน โฆษณาอื่นๆ ทั้งหมดและหน้าเริ่มต้นต้องไม่ใช้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า (ได้แก่ Facebook, โลโก้ Facebook และโลโก้ตัว F, FB, Face, Poke, Book และ Wall) หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันซึ่งก่อให้เกิดความสับสน เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อแนะนำในการใช้แบรนด์ของเรา หรือได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
VII.    สิทธิ์ของบุคคลอื่น
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมไปถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ อนุมัติ หรือลบโฆษณาออกด้วยเหตุผลใดก็ตามและโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงโฆษณาที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้ หรือที่ส่งเสริมเนื้อหา บริการ หรือกิจกรรมที่ขัดต่อตำแหน่งในการแข่งขัน ผลประโยชน์ หรือปรัชญาการโฆษณาของเรา ข้อแนะนำเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

 

https://th-th.facebook.com/ad_guidelines.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*