วิธีการ Capture Screen (บันทึกหน้าจอ) video ลง Youtube,Facebook โปรแกรม ฟรีๆ

สิ่งที่ต้องเตรียม
Windows 32/64 bit Vista, Windows 7 and Windows Server 2008
Download Software => Window Screenrecorder Free
1.Extract to C:\
install
2. Select Version 32 bit or 64 bit for you os
selectversion

3. Install WMEncode64.exe , Setup
selectversion2

4.Open and Click do not open on start