Our Service

เราบริษัทรับเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ มามากกว่า 10 ปี
Web & Fanpage Design

ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำหรับองค์กร หน่วยงาน ระบบซื้อขายออนไลน์ ด้วยรูปลักษณ์ที่สะอาดตา รวดเร็ว และทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และด้วยประสบการณ์การออกแบบ และสร้างสื่อออนไลน์ ที่เราคิดและสร้างสรรค์ อาทิ Fanpage , Banner , โบชัวร์ อื่นๆ อีกมากมาย

Software Developer

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขององค์กรโดยรวมในทุกทุกระดับ อาทิ ERP , CRM , MRP และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

infrastructure

การให้บริการด้าน IT โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นสูง และคิดค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง สามารถใช้งาน Cloud ผ่าน Internet

About US

เกี่ยวกับเรา
4 Xtreme professional software devleopment

เรา คือทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software Application เราจึงมีความเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างตรงจุด ภายในระยะเวลาอันสั้น อันจะนำท่านไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร และพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

เป็นที่ยอมรับกันว่าโลกธุรกิจทางด้านซอฟต์แวร์ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก ซึ่งบริษัทที่จะอยู่ในตลาดได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินทุน บุคลากรและกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ฉะนั้นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ด้านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้การผลิตซอฟต์แวร์มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

  • Web & Fanpage Design
  • Software Developer
  • infrastructure
  • Opensource

Contact Us

ติดต่อเรา