Big Data (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

Big Data (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) – เก็บข้อมูลสภาพอากาศจากเซนเซอร์ทั่วประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ รวมทั้งนำข้อมูลมาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและการดัดแปรสภาพอากาศ

  • เทคโนโลยีที่ใช้
    • Hortonworks
    • Hadoop