Docker

Docker

Docker สามารถจัดการและแบ่งทรัพยากรในเซิร์ฟเวอร์
เป็นส่วนๆ เรียกว่า Container ซึ่งจะแบ่งแยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ต้องการบนแต่ละ
Container ได้

  • Fast to Deploy – รันเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นจากปกติ
  • Flexibility – มียืดหยุ่นในการจัดการ
  • Use Worthy Resource – ใช้ทรัพยากรของระบบได้อย่างคุ้มค่า
  • Easy to Upgrade – ง่ายต่อการอัพเกรด
  • Work with Load Balance – เว็บไซต์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • Optimized – สามารถปรับปรุงแก้ไขได้