GeoServer

GeoServer คืออะไร

  • GeoServer เป็น open source แบบ server มีไว้สำหรับการแบ่งปันข้อมูลเชิงพื้นที่
  • ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สำคัญ
  • การให้บริการข้อมูลด้าน GIS ในแบบออนไลน์

สามารถเลือกที่เมนู Layer Preview เพื่อแสดงตัวอย่างชั้นข้อมูลต่างๆ

สามารถนำไปใช้ได้โดยสามารถกดดูตัวอย่างชั้นข้อมูลผ่าน OpenLayers ดังตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่างการแสดงผลของ GeoServer ผ่าน OpenLayers :