Kibana

Kibana เครื่องมือ Visualize สำหรับแสดงผลข้อมูลจาก Elasticsearch ในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟแบบต่างๆ ตาราง แผนที่ และสามารถสร้างการแสดงผลข้อมูล หรือ Dashboard ได้ตามความต้องการ

Kibana พัฒนาด้วย JavaScript โดยเรียกข้อมูลจาก Elasticsearch ผ่าน REST APIs และอนุญาติให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างส่วนการแสดงผลข้อมูล หรือ Dashboard ได้ตามความต้องการ

kibana

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ เลย