Spring Framework

Spring Framework คืออะไร?

 • เป็น framework แบบ light-weight ที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน Java ประเภทต่างๆ เช่น
  • Web application
  • Enterprise application
  • Standalone application
  • Batch application
  • Integration application
  • Mobile application

Key Feature – DI

 • Beans จะทำงานผ่าน Dependency Injection (DI)
  • โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับ Beans
 • ระบบการทำงานของ beans สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่
  • Spring MVC มีระบบการจัดการภายใน

Key Features – Persistence

 • ครอบคลุมถึงการใช้ RDBMS
  • มีชั้นเลเยอร์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกันระหว่าง Database
  • Higher abstraction over JDBC
  • การรวมตัวกับ Persistence framework ทำให้เกิด Hibernate, JPA
 • สนับสนุนการใช้ NoSQL
  • MongoDB

Key Features – Web-Tier

 • Spring MVC web application framework
  • ถูกสร้างจากฟังก์ชันต่างๆใน Spring
  • รองรับกับเทคโนโลยีต่างๆสำหรับการสร้าง views รวมทั้ง Thymeleaf, Velocity, Freemarker และ JSP เป็นต้น
 • Spring Web Flow
  • การนำทางไปสู่เว็บภายนอก
 • สนับสนุน REST
  • ง่ายต่อการสร้าง RESTful service
 • Default over configuration
  • ทุกอย่างสามารถกำหนดค่าได้และปรับแต่งได้

Key Features – AOP

 • ครอบคลุม aspect-oriented programming (AOP) framework สำหรับการให้บริการ เช่น การจัดการธุรกิจ และการสนับสนุนด้านความปลอดภัย
 • เหมือนกันกับ DI โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุง modularity ของระบบที่สร้างโดยใช้ framework

Key Features – Test

 • สนับสนุนการทดสอบแบบ Unit Test และ Integration testing
 • สนับสนุนทั้ง JUnit และ TestNG
 • ทำการโหลด Spring application ให้มีความสม่ำเสมอและทำการ caching การกระทำต่างๆไว้
 • ให้ object มาใช้ทดสอบโค้ด โดยจะแยกออกเป็นส่วนๆ

ทำไมถึงต้องใช้ Spring Framework

 • Wiring components (Beans) through Dependency Injection (DI)
  • สนับสนุนการรวมส่วนต่างๆมาประกอบกันเป็นโปรแกรม
 • Design to Java interfaces
  • มีฟังก์ชันป้องกัน user จากข้อมูลรายละเอียดการทำงานต่างๆ
 • Test-Driven Development (TDD)
  • ชั้นของ POJO สามารถทำการทดสอบได้โดยไม่ได้ยึดติดกับ framework
 • Declarative programming through AOP
  • ธุรกรรมและความปลอดภัยสามารถกำหนดค่าได้อย่างง่าย
 • Simplify use of popular technologies
  • ช่วยลดความซ้ำซ้อนของ application จากการลดความซ้ำซ้อนของโค้ดลง
  • สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเฉพาะด้านได้
  • สามารถจัดการกับข้อผิดพลาดทั่วไปได้
 • Well designed
  • ง่ายต่อการขยาย
  • สามารถเรียก classes มาใช้ซ้ำได้
 • Integration with other technologies (สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆได้)
  • JPA, Hibernate, JDBC (for data access)
  • Thymeleaf, Velocity, etc. (for presentation)
  • JSF, Wicket, Struts, etc (For web)
  • AngularJS, jQuery, JavaScript (for front-end UI)
  • ActiveMQ, AMQP (for messaging)

Spring Framework Architecture

Usage Scenarios (สถานการณ์การใช้งาน)

 • สามารถใช้ Spring ได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ แอปพลิเคชัน ไปจนถึง โปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กรที่ใช้การจัดการและฟังก์ชันการทำงานของ Spring และการทำงามร่วมกันของ framework

Typical Full-fledged Spring Web Application

SpringSource Tool Suite (STS)

 • Eclipse-powered development environment for building Spring-powered enterprise applications
  • สนับสนุน Java, Spring, Groovy and Grails
 • Comes with developer edition of vFabric tc Server (มาพร้อมกับเวอร์ชัน vFabric tc Server สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์)
  • Pivotal tc Server คือ Tomcat ที่เหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพให้ Spring
  • สามารถใช้ Tomcat และ server อื่นๆกับ STS ได้

Spring Framework 5

มาดูการเปลี่ยนแปลงของ Spring Framework 5

 • JDK baseline update – Spring Framework 5 จะต้องใช้ Java 8 เป็นต้นไป เพราะฉะนั้น Java 7 ลงไป หมดสิทธิ์
 • Core framework revision – Core ได้รับการปรับปรุงเพื่อคุณสมบัติใหม่สำหรับ Java 8
 • Functional programming with Kotlin – Spring Framework 5 มีฟังก์ชันรองรับสำหรับภาษา Kotlin
 • Reactive Programming Model – ฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่ Spring ปล่อยมาใหม่ Reactive Stack Web Framework(Spring Web Flux) ซึ่ง ฟีเจอร์ที่ปล่อยมาใหม่นี้เหมาะสำหรับเหตุการณ์แบบวนลูปที่สามารถปรับขนาดของสเกลได้เล็กน้อยเท่านั้น
 • Testing improvements – Spring Framework 5.0 ซัพพอร์ท Junit 5 Jupiter สำหรับการเขียน test และ ส่วนขยายของ Junit 5
 • Library Supports – Spring Framework 5 อัพเกรดเวอร์ชั่นของไลบรารี่ ต่อไปนี้
  • Jackson 2.6+
  • EhCache 2.10+ / 3.0 GA
  • Hibernate 5.0+
  • JDBC 4.0+
  • XmlUnit 2.x+
  • OkHttp 3.x+
  • Netty 4.1+
 • Discontinued Support – แพ็คเกจที่ไม่ซัพพอร์ตกับ Spring Framework 5
  • beans.factory.access
  • jdbc.support.nativejdbc.
  • mock.staticmock of the spring-aspects module.
  • web.view.tiles2M. Now Tiles 3 is the minimum requirement.
  • orm.hibernate3 and  orm.hibernate4. Now, Hibernate 5 is the supported framework.
 • Spring Framework 5 has also discontinued support for the following libraries – ไลบรารี่ที่ไม่สามารถใช้ได้กับ Spring Framework 5
  • Portlet.
  • Velocity.
  • JasperReports.
  • XMLBeans.
  • JDO.
  • Guava.